PRIVACYBELEID SAFEDRIVEPOD (VERSIE 7, 01-05-2020)

Dit privacybeleid is opgesteld door SafeDrivePod International B.V. en geldt voor deze onderneming en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Deze worden verder tezamen aangeduid als 'SafeDrivePod'.

SafeDrivePod hecht belang aan uw privacy. Daarom hebben we dit privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen en verspreiden bij gebruikmaking van SafeDrivePod software applicaties zoals de SafeDrivePod apps en websites. Door gebruik te maken van de SafeDrivePod software en in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden, stemt u ook in met dit privacybeleid. In dit privacybeleid wordt uitgelegd waarom we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en hoe we de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, beschermen. We beschrijven ook uw rechten en de voorwaarden waaronder we u en anderen gegevens verstrekken. Door gebruik te maken van de apps of site, geeft u toestemming voor het plaatsen van tijdelijke cookies. SafeDrivePod is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Het privacybeleid van SafeDrivePod is volgens deze wetgeving opgesteld.

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit privacybeleid, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice via: info @ safedrivepod.com. Vermeld het woord 'privacybeleid' in de onderwerpregel.

Wat zijn "persoonlijke gegevens"?

"Persoonlijke gegevens" zijn gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden of die redelijkerwijs gebruikt kunnen worden om u of andere personen te identificeren en die in de apps of site worden ingevoerd en/of die door de apps of site verzameld worden en die door SafeDrivePod in een toegankelijke vorm worden opgeslagen. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam en uw e-mailadres.

SafeDrivePod product(en) en software: Welke gegevens verzamelen we en hoe worden de gegevens gebruikt?

Wanneer u de apps of site gebruikt, kan u gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken. Om van sommige van onze diensten en producten gebruik te kunnen maken, is het echter noodzakelijk om een beperkt aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door van de apps of site gebruik te maken, worden door ons in eerste instantie gebruikt om ervoor te zorgen dat de SafeDrivePod werkt. Verder worden ze gebruikt om u op verzoek informatie toe te sturen, voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en), om contact met u te onderhouden, voor het opstellen van (automatische) statistische analyses van de profielen van onze klanten en om u te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

We gebruiken uw gegevens hoofdzakelijk en vooral om ervoor te zorgen dat de SafeDrivePod applicaties werken om zodanig de extra veiligheid tijdens het rijden te waarborgen. We hebben bijvoorbeeld het telefoonnummer nodig om de smartphone die met de SafeDrivePod verbonden wordt te identificeren, zodat we weten dat u in uw auto rijdt en niet in de trein zit. We hebben uw e-mailadres nodig om u berichten te sturen wanneer u de app bijvoorbeeld per ongeluk heeft uitgezet of Bluetooth heeft uitgeschakeld.

De gegevens die we over u verzamelen tijdens het rijden zijn: totale geschatte reisafstand in uw auto en aantal gesprekken. Er worden geen locatie- of gespreksgegevens opgeslagen, anders dan de duur van de gesprekken tijdens het rijden.

In sommige gevallen is een zogenaamde SOS-knop aanwezig in de SafeDrivePod-app. We registreren wanneer deze wordt gebruikt. We registeren ook hoe vaak u op de home-knop van uw telefoon klikt tijdens het rijden, omdat dit een indicatie is in hoeverre u uw telefoon echt niet (wilt) gebruiken.

Als laatste houden we in de gaten of u Bluetooth en locatievoorzieningen (GPS) aan heeft staan. Dit om de werking van de SafeDrivePod app te garanderen.

De verzamelde gegevens zullen worden bewaard tot het einde van de contractperiode.

Corona-Tracer product(en) en software: Welke gegevens verzamelen we en hoe worden de gegevens gebruikt?

Een Corona-Tracer slaat de apparaatnummers (zogenaamde MAC-adressen) van andere Corona-Tracers op als deze binnen 2m afstand komen, om op die manier bij te houden bij wie iemand in de nabijheid is geweest. Als iemand ziek is, wordt de Corona-Tracer uitgelezen met een app, die de lijst als excel-file stuurt naar een zelfgekozen email-adres of eigen cloud-drive. Dit data-file wordt niet naar onze server verzonden en de gegevens zijn dus voor ons niet zichtbaar.

We vragen bij het gebruik van de Corona-Tracer geen persoonsgegevens, behalve aan de daarvoor aangewezen persoon binnen het bedrijf die de app gebruikt om een Corona-Tracer bij ziekte uit te lezen, waarvoor er een tijdelijk wachtwoord wordt uitgereikt door ons. Van deze persoon vragen we het email-adres om beter ondersteuning te kunnen bieden.

De koppeling tussen MAC-adressen en persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de Corona-Tracers in gebruik heeft.

Het combineren van persoonlijke gegevens

SafeDrivePod kan persoonlijke gegevens die u ons via de app verstrekt, combineren met persoonlijke gegevens die u ons via andere media heeft verstrekt, zoals wanneer u telefonisch contact met ons opneemt.

SafeDrivePod kan persoonlijke gegevens die u ons online verstrekt, combineren met onze offline gegevens.

We gebruiken de gegevens verder om het ontwerp van deze app en andere producten te verbeteren.

Overdracht van persoonlijke gegevens tussen verschillende rechtsgebieden

SafeDrivePod slaat gegevens op op beveiligde servers in landen binnen de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten

Conform de lokale wetgeving, kunt u te allen tijde toegang verzoeken tot de gegevens die we over u verzamelen. U kunt ook verzoeken om uw persoonlijke gegevens aan te passen, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens. Indien u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kan dit betekenen dat wij u onze diensten niet langer kunnen aanbieden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Direct na afwikkeling van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.

Eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de apps, de site en de onderliggende databases bij SafeDrivePod. Uw persoonlijke gegevens blijven uw eigendom, waar u de zeggenschap over blijft houden.

SafeDrivePod geeft u het recht de apps, site en de hierin opgeslagen gegevens te raadplegen en kopieën van deze gegevens te maken voor persoonlijk gebruik, door deze gegevens bijvoorbeeld te printen (print screen) of op te slaan. Elk ander gebruik van de apps, site of de gegevens, zoals bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de apps of site in een externe website of het creëren van links, hyperlinks of deeplinks tussen de app en elke andere website, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SafeDrivePod.

Ongevraagde suggesties

Indien u SafeDrivePod via e-mail of op andere wijze ongevraagde suggesties en/of materialen stuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, geluidsmateriaal, software of informatie (de 'Materialen'), is SafeDrivePod volledig gerechtigd om dergelijke materialen gratis te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren. SafeDrivePod is niet gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot deze Materialen.

U vrijwaart SafeDrivePod hierbij van alle door SafeDrivePod geleden schade en gemaakte kosten die voortvloeien uit aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen welke inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of die anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.

Bedrijfscontinuïteit

U gaat ermee akkoord dat alle databaserechten die van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die SafeDrivePod van u verzameld heeft, momenteel onder de verantwoordelijkheid van SafeDrivePod valt.

In het geval dat SafeDrivePod doelwit wordt van een overname, fusie, verkoop of overige transactie en de database of het bedrijf dat eigenaar is van de database door derden wordt overgenomen, gaat u op voorhand akkoord met het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan de adviseurs en de verwervende derde, zowel tijdens als na de transactie, met het doel om de transactie mogelijk te maken en af te sluiten. Zodra de transactie is afgesloten, zult u worden geïnformeerd omtrent de transactie en het eigendom en de zeggenschap over de database en uw persoonlijke gegevens die u aan SafeDrivePod verstrekt heeft. De persoonlijke gegevens zullen aan de derde worden overgedragen, overeenkomstig de bepalingen en beperkingen zoals die in dit privacybeleid vermeld staan. Indien de transactie niet wordt afgesloten, zal SafeDrivePod met de derde partij overeenkomen dat zij uw persoonlijke gegevens niet mogen gebruiken.

Cookies

De SafeDrivePod apps gebruiken geen cookies om informatie in te winnen over uw gebruik van de app. Er wordt slechts een tijdelijke cookie of zogenaamde sessiecookie geplaatst om een verbinding mogelijk te maken. Door het installeren van de app, heeft u toestemming gegeven voor het plaatsen van deze tijdelijke cookies.

Sessiecookies zijn tijdelijke stukjes informatie die worden verwijderd zodra u uw apparaat afsluit.

De SafeDrivePod websites gebruiken Google Analytics-cookies. Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, waarbij we het delen van Google Analytics-gegevens door Google met derden verder uitsluiten. Door het maskeren van het laatste octet van uw IP-adres verhogen we verder uw anonimiteit.

Het gebruik van cookies is veilig. Persoonlijke gegevens zoals een telefoonnummer of een e-mailadres kunnen niet getraceerd worden door het plaatsen van cookies. Daardoor kunnen cookies niet gebruikt worden voor het versturen van e-mails of telemarketingdoeleinden. U kunt meer informatie over cookies vinden op www.allaboutcookies.org.

Updates

SafeDrivePod behoudt zich het recht voor om op enig moment en zonder kennisgeving wijzigingen en/of updates aan te brengen met betrekking tot de informatie, producten en diensten die in dit document vermeld zijn.

Veiligheid

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's naar behoren beschermd. We maken gebruik van managementprocedures om de informatie juist, actueel en compleet te houden en om te voorkomen dat onbevoegde personen van zowel binnen als buiten onze organisatie bij uw persoonlijke gegevens kunnen komen. Dit omvat ook, maar is niet beperkt tot, versleuteling van verbindingen en inhoud.

Hoewel SafeDrivePod alle persoonlijke gegevens beveiligt, raden we u aan om voorzichtigheid te betrachten wanneer u persoonlijke gegevens over het Internet verstuurt.

Service updates en overige informatie

Als u een klant bent van SafeDrivePod, kunnen we u informatie toesturen, of op andere wijze contact met u opnemen, met betrekking tot nieuwe diensten, functies en andere mededelingen, in de vorm van een elektronische nieuwsbrief of anderszins. U kunt zich ook voor deze berichten afmelden. In dat geval loopt u echter de kans dat u belangrijke informatie met betrekking tot de SafeDrivePod software en andere diensten die u gebruikt, misloopt.

Verwerking van gegevens door derden

In veel gevallen heeft u de SafeDrivePod-producten en -services ontvangen via een derde partij, zoals werkgever, verzekeraar, lease-maatschappij, enzovoort. Deze derde partij heeft inzicht in de gegevens van de medewerkers/klanten via een dashboard op de SafeDrivePod-site. Dit kan slechts een overzicht zijn van de gemiddelden en/of totalen, maar kan ook tot op individueel niveau inzicht bieden in de gegevens. Het is dus uiterst belangrijk dat de derde partij even zorgvuldig omgaat met de gegevens als wij.
Vandaar dat wij elke derde partij verplichten een zogenaamde verwerkersovereenkomst te tekenen waarin de rechten en plichten worden beschreven volgens ons privacybeleid, alvorens de derde partij toegang wordt verleend tot het dashboard.

Nietigverklaring voorwaarden

In het geval dat de voorwaarden van dit privacybeleid gedeeltelijk nietig verklaard worden, blijven partijen gehouden aan het resterende deel. Partijen zullen de ongeldige delen vervangen door geldige bepalingen die, gezien de inhoud en het doel van deze voorwaarden, rechtskracht hebben en die vergelijkbaar zijn of zoveel mogelijk aansluiten bij het nietige deel.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Krachtens de geldende wetgeving, is op deze voorwaarden uitsluitend het huidig Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden, zullen door een bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

Wijzigingen privacybeleid

SafeDrivePod behoudt zich het recht voor om wijzigingen en/of updates in dit privacybeleid aan te brengen als gevolg van technologische ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en voor een goede bedrijfsvoering.

Indien SafeDrivePod de privacyprocedures en de technische procedures (zoals bijvoorbeeld het gebruik van cookies) aanpast, dan zullen de wijzigingen in een geactualiseerde versie worden opgenomen en zullen we u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen door de ingangsdatum bovenaan dit privacybeleid aan te passen. We raden u aan om deze webpagina te bewaren en te raadplegen voor de meest recente versie van dit privacybeleid, welke u kunt herkennen aan de datum op dit document.

Hoe kan ik contact opnemen met SafeDrivePod?

Indien u vragen heeft omtrent de toegang tot en het gebruik, wijzigen, of verwijderen van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft of indien u geen verdere mededelingen van SafeDrivePod meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info @ safedrivepod.com. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

SafeDrivePod International B.V., Stationsweg 6a, 6861 EG Oosterbeek.

Zorg ervoor dat u in al uw communicatie met SafeDrivePod uw e-mailadres en een uitgebreide toelichting met betrekking tot uw verzoek vermeldt. Indien u persoonlijke gegevens wilt verwijderen, aanpassen of corrigeren en u neemt contact met ons op via e-mail, vermeld dan 'Verzoek tot verwijdering' of 'Verzoek tot aanpassing/correctie', naargelang het geval, in de onderwerpregel van uw e-mail. We zullen ons best doen om alle redelijke verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden.

 Terug naar home